POLÍTICA DE PRIVACITAT

Respectant l’establiment en la legislació vigent, Òxid (a partir d’ara també lloc web www.oxidbrega.com) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de la protecció de dades personals a internet. Concretament, aquesta respecta les següents normes:

  • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de la Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. (RGPD).
  • El Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). 
  • La Llei 24/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals 

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Òxid és: Marta Fígols, amb NIF: 77737782-J (a partir d’ara, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents: 

Direcció: C/ Sant Antoni, 8, 08600, Berga (Barcelona), Catalunya (Espanya) 

Telèfon de contacte: 93 821 24 53

E-mail de contacte: hola@oxidberga.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO en denominació anglesa) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de les dades a la que Òxid es troba subjecta. L’usuari pot contactar amb el DPD assignat pel Responsable del tractament utilitzant les següents dades de contacte: hola@oxidberga.com . 

Registre de Dades de Caràcter Personal 

Les dades personals recollides per Òxid, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable de tractament, i degudament declarat i inscrit al registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agp.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Òxid i l’usuari o el manteniment d’una relació que s’estableixi en els formularis que l’usuari ompli, o per atendre a una sol·licitud o consulta del mateix.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari quedarà subjecte als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents sé la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels següents drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari previ a la informació i completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals. 
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims. 
 • Principi de minimització de les dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries amb relació als fins pels quals són tractades. 
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades. 
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es mantindran de forma que es permeti la identificació de l’Usuari fins que aquest decideixi la fi de la conservació d’aquestes. 
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat. 
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors els compleixin.

Categories de dades personals 

Les categories de dades que es tracten a Òxid són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten dades personals de categories especials en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal pel tractament de les dades personals

La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. Òxid es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari pel tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Com a norma general la retirada del seu consentiment no condicionarà l’ús de la pàgina web. En les ocasions en les quals l’usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se l’informarà en el cas que l’emplenament d’algunes d’elles sigui obligatori si aquestes esdevenen imprescindibles pel correcte funcionament de desenvolupament de l’operació realitzada.

Periode de retenció de les dades personals 

Les dades personals seran retingudes fins que el mateix usuari sol·lciti la seva supressió. 

Drets derivats del tractament de les dades personals

 • Dret a l’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Òxid està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Òxid, n’hagi fet o en faci, així com, entre d’altres, la informació disponible sobre l’Origen de drets i dades i els destinataris de les comunicacions realitzades i previstes d’aquests.
 • Dret a la rectificació: És el dret de l’usuari a què es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte la finalitat del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió: («dret a l’oblit»): És el dret de l’usuari, sempre i que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins en què van ser recollides o tractades; l’usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb cap altre base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no existeixi cap altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser eliminades per tal de complir una obligació legal; o les dades personals hagin estat producte d’una oferta directa del servei de la societat de la infirmació a un menor de 14 anys. A més d’eliminar les dades, el Responsable de tractament tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per tal d’informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç d’aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable de tractament ja no necessiti les dades personals però l’usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï a través de mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre per part del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable de tractament transmetrà directament les dades l’altre «tal responsable”.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part d’Òxid.
 • Dret a no ser un objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclou l’elaboració de perfils: és el dret de l’usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existents a menys que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’usuari podrà exercir els seus drets mitjançant la comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD- __________”, especificant. 

   • Nom i cognoms de l’usuari i fotocòpia del DNI. En els casos que s’admetin la representació, serà també necessària la identificació per part del mateix mitjà de la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid d’acreditació d’identitat. Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
   • Domicili a efectes de notificacions
   • Data i firma del sol·licitant
   • Tot document que acrediti la petició que formula.


Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i/o correu electrònic: 

  Direcció postal: 

C/Satn Antoni, 8, 08600, Berga (Barcelona) – Catalunya (Espanya)

Correu electrònic: 

hola@oxidberga.com

Reclamacions davant de l’autoritat de control

En el cas que l’usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’han tractat les seves dades personals, tindrà el dret a la tutela judicial i efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball, o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat., i també que accepti el tractament de les seves dades personals per tal que el Responsable del tractament pugui procedir al mateix de la manera, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús de la pàgina web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies d’aquesta.

Òxid es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d’acord amb el seu propi criteri, o motivació per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privacitat i de Cookies ha sigut actualitzada el dia 12 de novembre de 2019 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de la Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.